Miễn phí 150 phút ngoại mạng

75.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí 200 phút ngoại mạng

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí 100 phút ngoại mạng

50.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS